Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną Powiatu Wrocławskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zostało wyznaczone przez Starostę Powiatu Wrocławskiego Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Wrocławskim.

Centrum działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1868),
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z  2015 r.  poz. 1390),
 • ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
 • innych przepisów prawnych obowiązujących samorządowe jednostki organizacyjne oraz jednostki budżetowe,
 • Statutu Centrum przyjętego uchwałą nr IX/64/15 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.,
 • Regulaminu Organizacyjnego Centrum przyjętego uchwałą Nr 216/2017 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

Metadane

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 31.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kuźnicka
Osoba udostępniająca informację:
Anita Olszowy
Osoba modyfikująca informację:
Anita Olszowy

Opcje strony

do góry